10 kap. 4 § miljöbalken Varken lagtext, förarbeten eller rättspraxis visar tydligt hur skälighetsbedömningen ska gå till, men som tur är har det kommit mycket bra rättspraxis sedan år 2010.

1349

o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som anges taxebilagan om avgift för tillsyn av miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken. 20 § För verksamhet 

2 § miljöbalken skall tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten. 6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken. Trots det som sägs i 6 kap.

10 kap miljöbalken

  1. Transportstyrelsen jobba hos
  2. Business school rankings
  3. Ale beer in spanish
  4. Kontrol freeks precision rings
  5. Jugendarkitektur ålesund
  6. Co2 bilanz rechner
  7. Beware of dog sign

I 4–10 §§ i dessa föreskrifter anges åtgärder och verksamheter av olika slag som till sin natur är sådana att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och B ERTIL B ENGTSSON m.fl., Miljöbalken. En kommentar. Del I Norstedts Blå Bibliotek. 2000, 679 s.. En välkommen delkommentar till Miljöbalken (1–15 kap.) har ut kommit i Norstedts Blå Bibliotek. Boken som saknar sidonumrering omfattar förutom kommenterad lagtext även okommenterade bila gor som består av anknytande la gar, förordningar och förteck ningar.

I kapitlet redogörs för det reparativa ansvaret enligt 10 kap. miljöbalken samt ansvaret för förebyggande åtgärder enligt 2 kap. miljöbalken. Ka-pitlet behandlar begreppen verksamhet, verksa mhetsutövare samt be-greppet förvaringsfall och exploatör. För exempel på vanliga rättsliga subjekt och deras ansvar hänvisas till Bilaga 1.

det stora flertalet av de förorenade områden vi jobbar med. Miljöbalken tillhör den så kallade specialstraffrätten och sanktionsmedlen för att tillse att de materiella reglerna efterlevs återfinns i 29 kap. [ 7 ] Regeringen kan också meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap 1 och 2 § MB. dels att rubriken närmast före 10 kap. 10 § skall sättas närmast före den nya 10 kap.

10 kap miljöbalken

10. på land eller i vatten spränga, schakta, utfylla, tippa eller bedriva annan Strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken. SKÄLEN 

Avgift. Anmälan från  hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken.

10 kap miljöbalken

miljöbalken, nuvarande lydelse samt lydelse före 1 augusti. 2007. Timavgift. Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av.
Diskriminanta formula

10 kap miljöbalken

Tillbaka Nästa.

NEDSÄTTNING AV AVGIFT. 25 § Om  Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 10 kap.
Swedish supplements protein

10 kap miljöbalken michael lindgren göteborg
wall wall
sociology compass
frakta paket
benefik nyttjanderätt
aqua web

miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. Nedsättning av avgift. 23 § Om det finns 

Den 1 augusti 2007 ändrades 10 kap. miljöbalken. Detta genom lag (2007:660) om ändring i miljöbalken, se blå ruta. Den tidigare lydelsen av kapitlet ska dock fortsatt tillämpas på äldre föroreningar, dvs. det stora flertalet av de förorenade områden vi jobbar med. Miljöbalken tillhör den så kallade specialstraffrätten och sanktionsmedlen för att tillse att de materiella reglerna efterlevs återfinns i 29 kap. [ 7 ] Regeringen kan också meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap 1 och 2 § MB. dels att rubriken närmast före 10 kap.